Świadczenie dla osób z niepełnosprawnością, czyli świadczenie wspierające
Od 1 stycznia 2024 r. dorosłe osoby z niepełnosprawnością, które w dużym stopniu są zależne od wsparcia innych, mogą wnioskować o świadczenie wspierające. To nowy rodzaj świadczenia, które jest skierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością.
Warunki nabywania uprawnień do świadczenia wspierającego określa Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dziennik Ustaw z 2023 r., poz. 1429).
Kto może otrzymać świadczenie wspierające
Świadczenie wspierające przysługuje osobie z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów.
Jak uzyskać świadczenie wspierające
Osoba ubiegająca się o świadczenie wspierające musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie:
    • orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
    • orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS,
    • orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, a także KRUS, MON, MSWiA.
Pierwszy etap to wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) i decyzja dotycząca poziomu potrzeby wsparcia.
Aby otrzymać świadczenie, należy najpierw uzyskać od WZON decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, który określono od 70 do 100 punktów. Dopiero po otrzymaniu decyzji WZON osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia.
Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego
Do wniosku o ustalenie poziomu wsparcia dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Dane kontaktowe:
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
ul. Lecznicza 6   93-173 Łódź
tel.  42 256 51 76   

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące świadczenia wspierającego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej