Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie. Jest to świadczenie jednorazowe, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na:

 • zakup żywności
 • zakup leków i leczenia
 • zakup opału
 • zakup odzieży i obuwia  
 • zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu
 • pokrycie kosztów pogrzebu

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

W uzasadnionych przypadkach pomoc finansową w postaci zasiłku celowego mogą otrzymać również osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie. Jest to świadczenie jednorazowe, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na:

 • zakup żywności
 • zakup leków i leczenia
 • zakup opału
 • zakup odzieży i obuwia  
 • zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu
 • pokrycie kosztów pogrzebu

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

W uzasadnionych przypadkach pomoc finansową w postaci zasiłku celowego mogą otrzymać również osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Osoby uprawnione do świadczenia

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat zasiłku celowego;
 • otrzymać wniosek o przyznanie zasiłku celowego;

zgłoś się do M-GOPS w Przedborzu, ul. Pocztowa 30, pokój nr 1.

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, środa: od 7:30 do 15:30;
 • czwartek: od 7:30 do 17:00;
 • piątek: od 7:30 do 14:00.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 44 781-22-96.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku celowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Prawo do zasiłku ustala się na czas określonych ( 1 miesiąc).

Wypłata świadczeń

Zasiłek celowy wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 15 dniu miesiąca zasiłek wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Świadczenia wypłaca się na jedną z dwóch form płatności:

 • przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku;
 • wypłata gotówkowa w placówce Banku Spółdzielczego w Przedborzu, ul. Mostowa 31.

Informacje dodatkowe

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.