Rodziny mogą uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze.

Logo Programu Dobry Start 300+

Od 1 lipca 2022 r. obsługą wniosków programu Dobry Start 300+ zajmuję się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


 

Program „Dobry start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z programu "Dobry Start" można składać od 1 lipca przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną, platformę ePUAP.

Wnioski składa się w terminie do 30 listopada danego roku.  

Logo Programu 500+

Od 1 stycznia 2022 r. obsługą wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo dyrektora domu pomocy społecznej.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej - właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

Logo świadczeń rodzicielskich

Świadczenia rodzinne czyli:

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
  • świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

logo funduszu alimentacyjnego

 

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Logo Programu Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Więcej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku