Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp.

Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia. Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej i decyzje administracyjne, na podstawie których następuje realizacja zaplanowanych świadczeń, a także inne pisma przychodzące i wychodzące z ośrodka, dotyczące danej osoby (rodziny), przechowuje ośrodek i stanowią one dokumentację klienta od początku jego korzystania z pomocy społecznej.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej wszczyna się na podstawie wniosku.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty o uzyskiwanych miesięcznych dochodach tj.:
    • w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę - zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskiwanym miesięcznym dochodzie;
    • świadczeniobiorców ZUS/KRUS - odcinek renty bądź emerytury,
    • osób bezrobotnych - zaświadczenie z PUP,
    • osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie o  wielkości gospodarstwa (w tym hektarów przeliczeniowych),
    • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni wyższej (w przypadku uczelni wyższej wymagane jest zaświadczenie o wysokości pobieranego stypendium).
 
    Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Wniosek można składać bezpośrednio u pracownika socjalnego bądź drogą korespondencyjną na adres ośrodka.