Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
     Zasiłek okresowy ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • w przypadku rodziny – 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
     Zasiłek okresowy ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • w przypadku rodziny – 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie

Osoby uprawnione do świadczenia

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat zasiłku okresowego;
 • otrzymać wniosek o przyznanie zasiłku okresowego;

zgłoś się do M-GOPS w Przedborzu, ul. Pocztowa 30, pokój nr 1.

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, środa: od 7:30 do 15:30;
 • czwartek: od 7:30 do 17:00;
 • piątek: od 7:30 do 14:00.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 44 781-22-96.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku okresowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Prawo do zasiłku okresowy ustala się na czas określonych (od 1 do 3 miesięcy).

Wypłata świadczeń

Zasiłek okresowy wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 15 dniu miesiąca zasiłek wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Świadczenia wypłaca się na jedną z dwóch form płatności:

 • przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku;
 • wypłata gotówkowa w placówce Banku Spółdzielczego w Przedborzu, ul. Mostowa 31.

Informacje dodatkowe

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.