Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu

Dane teleadresowe jednostki:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu
Ul. Pocztowa 30
97-570 Przedbórz

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-24.

Data sporządzenia: 2021-03-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-24.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skorzystano z dostępnych narzędzi do oceny strony: https://validator.utilitia.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • dokumenty umieszczone w są często w postaci .jpg, .png, .gif lub .pdf, co może stanowić przeszkodę w dostępie do opublikowanych informacji dla osób niewidomych (w przypadku automatycznego przetwarzania zeskanowanych dokumentów w edytowalne pliki tekstowe przy wykorzystaniu programów OCR),

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
 • układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). W gdy przeglądarka lub urządzenie nie wspiera CSS, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania,
 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB,
 • kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 • zastosowano możliwość zmiany szerokości układu strony,
 • zastosowano przycisk AAA umożliwiający zmianę wielkości tekstu przy pomocy myszy,
 • teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy,
 • wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne.

Ułatwienia dostępu - zmiana rozmiaru strony

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełączniki zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają dodatkowo powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera:

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok,
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok,
 • [CTRL] oraz [0] aby przywrócić domyślny rozmiar czcionki 

W systemie Windows w celu włączenie lub wyłączenie funkcji Duży kontrast należy wybrać kombinację: Lewy Alt + lewy Shift + Print screen

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu  dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony była na poziomie WCAG 2.0  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Rybak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 781-22-96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.  

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym  termin ten  nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Skargę na brak zapewnienia dostępności można złożyć w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną poprzez ePUAP na skrytkę: /t383wf2ebj/skrytka,
 • w formie papierowej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu, ul. Pocztowa 30, 97-570 Przedbórz.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności i wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Siedziba Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu znajduje się na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu.
Przed budynkiem Urzędu nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Do budynku jest dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach, który znajduje się na wewnętrznym parkingu Urzędu Miejskiego. Przy w/w podjeździe przy wejściu na ścianie umieszczony jest włącznik dzwonka, który znajduje się w pokoju nr 1 w siedzibie M-GOPS. Po uruchomieniu dzwonka pracownik M-GOPS wychodzi do interesanta celem pomocy w załatwieniu sprawy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Wewnątrz budynku znajdują się schody, natomiast brak jest windy. Dla osób na wózkach nie ma sali obsługi klienta. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna). W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczeń kontrastowych, nie ma również pętli indukcyjnych. W M-GOPS nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.