Dodatek elektryczny jest dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów.
Dotyczy to osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów (UWAGA: nie chodzi tutaj o bojlery podgrzewające tylko wodę, ale takie z funkcją CO – do ogrzewania mieszkania). Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).
Dodatek elektryczny nie obejmuje właścicieli przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Dopłata do prądu jest jednorazowa i wynosi, w zależności od zużycia energii (w tym samym miejscu zamieszkania):
- 1000 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku na poziomie maksymalnie 5MWh,
- 1500 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku przekraczającym 5MWh.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Jak rozumieć definicję gospodarstwa domowego?
Gospodarstwo domowe jednoosobowe – tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.
Gospodarstwo domowe wieloosobowe – tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe -  jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych. Jeżeli złożono więcej wniosków o wypłatę dodatku z jednego adresu, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.
WYJĄTEK: jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to każdemu z tych gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny. Dodatek będzie mógł zostać przyznany po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, z którego będzie wynikać zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek?
Wniosek o dodatek elektryczny można złożyć już od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu w godzinach urzędowania Ośrodka.

Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektrycznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo osobistym podpisem.

Do pobrania:  WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO z klauzulą RODO