Posiłek w szkole i w domu - logo

Gmina Przedbórz realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który został ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Działania w ramach Programu realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu.

 
Z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 150% o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej tj:

  • dla osoby w rodzinie – 792,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1 051,50 zł

W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 158 879,00 zł, przewidywane środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Przedbórz to 75 000,00 zł.

Łączny koszt programu rządowego „Posiłek w szkole w domu” w 2021 r. wynosi 233 879,00 zł.